ფორმულის სახელი:

 • NOT

ფორმულის ტიპი:

 • ლოგიკური

ფორმულის აღწერა:

 • ატრიალებს ლოგიკურ მნიშვნელობას შედეგს

ფორმულის მოწყობა:

=NOT(logical)

ფორმულის არგუმენტები:

Logical – ლოგიკური მნიშვნელობა

ფორმულა NOT ატრიალებს ლოგიკურ მნიშვნელობებს, ანუ TRUE-ს გარდაქმნის FALSE-ად და პირიქით.

მაგალითი

როგორც ქვემოთ მაგალითში ვხედავთ A სვეტში გვაქვს სხვადასხვა მნიშვნელობები, ხოლო B სვეტში გვაქვს NOT ფორმულა.

როგორც ვხედავთ:

A3 უჯრაში გვაქვს ლოგიკური მნიშვნელობა True, რომელიც NOT ფორმულამ B3 უჯრაში გადააკეთა False-ად, ხოლო A4 უჯრაში გვაქვს ლოგიკური მნიშვნელობა False, რომელიც NOT ფორმულამ B4 უჯრაში გადააკეთა True -ად.

რაც შეეხება A5 და A6 უჯრებს, ექსელისთვის 1 იგივეა რაც True, ხოლო 0 არის False.

A7 და A8 მოცემული გვაქვს ტექსტები, როგორც ვხედავთ B7 და B8 უჯრებში მიღებული გვაქვს შეცდომა #value, რადგან NOT ფორმულა არ მუშაობს ტექსტობრივ მონაცემებზე.

სხვა ფორმულების განხილვები

 • SUBSTITUTE
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: Text – უჯრა, მონაცემი Old_text – სიმბოლო(ები) …
 • SUBTOTAL
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2) ფორმულის არგუმენტები: როგორც ვხედავთ ამ ფორმულის არგუმენტში უნდა …
 • NOT
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =NOT(logical) ფორმულის არგუმენტები: Logical – ლოგიკური მნიშვნელობა ფორმულა NOT …
 • IFS
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: ფორმულის არგუმენტები: test1 – პირველი ლოგიკური ტესტი value1- მნიშვნელობა …
 • DATE
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: =DATE(year,month,day) ფორმულის არგუმენტები: როგორც ვხედავთ ამ ფორმულაში შეგვაქვს წელი, …
 • NETWORKDAYS
  ფორმულის სახელი: ფორმულის ტიპი: ფორმულის აღწერა: ფორმულის მოწყობა: = NETWORKDAYS(start_date, end_date, holidays) ფორმულის არგუმენტები: ამ ფორმულაში შეგვაქვს …
ExcelLab-ექსელის ლაბორატორია ©